تغییر نمای تائید شده و مصوب

تغییر نمای ساختمان تغییر نما

برای تغییر نمای تائید شده و مصوب بایستی نمای جدید طراحی و به صورت 3d و نقشه اجرایی آلبوم شده و به کمیته نمای شهرداری جهت تائیدیه نما ارائه گردد و جایگزین نمای قبلی گردد.

زمان مورد نیاز برای طراحی نمای جدید 2 روز و بلافاصله به کمیته نما جهت اخذ تائیدیه نما ارائه می شود.

هزینه طراحی نما ؛ مساحت نما ضربدر 8000 تومان بعلاوه هزینه تائیدیه نما ( منطقه 1 ، 2 و 3 یک ملیون تومان و سایر مناطق 500 هزار تومان ) محاسبه می شود.

 

نمونه کارهای طراحی نما

 

نمونه کارهای طراحی داخلی

 

  فراهانی   /   ارشد معماری

09121959319   /   66122845